top of page

Algemene voorwaarden 

1. GELDING -

Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en in

het algemeen met elke overeenkomst die wij afsluiten. Zij zijn van toepassing op alle door ons gedane verkopen en

geleverde prestaties. Zij gaan voor op de algemene voorwaarden van onze medecontractant, tenzij deze laatste

uitdrukkelijk door ons werden aanvaard.

2. OFFERTES -

Onze offertes zijn louter informatief en geldig gedurende een periode van dertig kalenderdagen.

Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege volgend op de goedkeuring van de

offerte. Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Een begin van

uitvoering na een mondelinge bevestiging geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij

dit onder voorbehoud geschiedde.

Onze offertes gaan uit van optimale uitvoeringsomstandigheden. De opdrachtgever staat o.a. in voor het verkrijgen

van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke afwerking van de ondergrond en voor een vlotte

toegankelijkheid van de werf, woning of ruimtes.

Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de er uitdrukkelijk in omschreven karakteristieken,

met uitsluiting van karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten waarnaar niet

uitdrukkelijk wordt verwezen.

De door ons opgegeven prijzen gaan uit van een ononderbroken uitvoering van de werken of leveringen.

Onderbrekingen hiervan geven aanleiding tot meerkosten.

3. PRIJS -

Onze offertes worden opgesteld op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en onder

voorbehoud van rechtzetting. Meerwerken en -hoeveelheden geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op

basis van opgegeven dan wel marktconforme eenheidsprijzen. Elke wijziging of elk eventueel meerwerk opgedragen

door de opdrachtgever en de bepaling van de bijbehorende prijs kan met alle rechtsmiddelen bewezen worden.

Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de

opdrachtgever is vereist.

Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der

materialen en/of lonen.

4. TERMIJNEN -

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen

richtinggevend en niet bindend.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of uitvoering te wijten aan overmacht, aan een

fout van de opdrachtgever, aan andere omstandigheden buiten onze controle, zoals bijvoorbeeld

voorraadonderbrekingen, laattijdige uitvoering en / of oplevering door voorgaande aannemers, of aan elke andere

omstandigheid waardoor de levering of uitvoering buiten onze wil om verstoord zou worden.

5. STALEN EN TOLERANTIES –

Stalen worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. Afwijkingen qua tint en

afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen

terzake wordt aanvaard.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de

kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen

zijn aan de gebruikte materialen. Er kan geen garantie gegeven worden dat identieke materialen als hetgeen geleverd

of geplaatst werd, naderhand nog bijbestelbaar zijn, en indien deze toch bijbestelbaar zijn, dat deze dan van identiek

uitzicht of kleur zullen zijn als de voorheen geleverde goederen.

6. LEVERING VAN GOEDEREN -

Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen gebeurt de levering bij de verkoper.

Indien de materialen anders moeten worden geleverd zijn de leveringskosten voor rekening van de klant, die ook het

risico van de levering draagt.

Zichtbare gebreken of afwijkingen dienen bij levering te worden gemeld door de klant. Gebrek aan onmiddellijk

protest alsook het inwerken, verder afwerken of bewerken van materialen staat gelijk aan definitieve en

onherroepelijke aanvaarding ervan.

2

Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de producent. Een vastgesteld gebrek kan enkel aanleiding

geven tot herstelling of vervanging van de geleverde goederen. De waarborg van de fabrikant geldt enkel voor de

herstelling of vervanging van het product zelf; kosten van afhaling en eventuele herplaatsing door onze diensten zijn

niet gedekt en steeds ten laste van de klant.

Verborgen gebreken dienen ons ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na

ontdekking van het gebrek. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen

de vier maanden na de ontdekking.

7. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID -

Klachten met betrekking tot onze diensten of de uitvoering van onze

werken zijn slechts aanvaardbaar indien ze ons ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven binnen de 8

dagen na uitvoering en in elk geval voor de ingebruikname (inclusief verwerking) van de door ons geleverde goederen

of de door ons uitgevoerde werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken of afwijkingen kenbaar

gemaakt na deze periode.

Gedurende een periode van zes maanden na levering of ingebruikname waarborgen wij eventuele verborgen

gebreken. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen de vier maanden

nadat de opdrachtgever er kennis van kreeg.

Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke rechtstreekse schade, met

uitsluiting van gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het

bedrag dat de specifieke werken of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt

vertegenwoordigen.

Wij zijn tegenover derden enkel aansprakelijk in geval van fout.

8. BETALING –

Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd

binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen

rekeningnummer.

Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant

opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen.

Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en

zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het

factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze leveringen of werkzaamheden op te schorten, op risico

van de opdrachtgever. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis

waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD -

Alle geleverde goederen en materialen blijven onze eigendom tot op het

ogenblik van volledige betaling. De opdrachtgever staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van

deze goederen.

10. OVERMACHT -

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren

en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker

zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht

om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder meer maar niet exhaustief bedoeld: verstoringen van de markt van

materialen ingevolge abnormale prijsstijgingen, acute tekortkomingen van materialen bij leveranciers, e.d.m. In dat

geval kan een aanpassing worden doorgevoerd aan de uitvoeringstermijn en / of de prijs.

11. VERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER / ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST -

Indien de opdrachtgever

geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen diensten, bestellingen of werken, dan is deze onder meer

conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de

uitvoering of levering hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde

werken of leveringen, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betaling van al onze

uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30 % van de niet uitgevoerde

werken of leveringen, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

3

Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever recht op een gelijkwaardige

schadevergoeding.

 

12. GESCHILLEN - Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen inzake de

uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van

onze maatschappelijke zetel.

* *

*

bottom of page